Wyprawka szkolna 2012

 Wyprawka szkolna

Zarządzenie Nr 657/III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 lipca 2012 r.

 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania kosztów zakupu podręczników

 

Na podstawie § 3  ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej  uczniom
na zakup podręczników  (Dz. U. z  2012 r. poz. 706) zarządzam, co następuje:

 

            § 1.  Ustalam termin składania wniosków u dyrektorów szkół, dla których Miasto Gorzów Wlkp. jest organem prowadzącym oraz prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, wykonujących swoją działalność na terenie Gorzowa Wlkp., o przyznanie dofinansowania kosztów zakupu podręczników – do dnia 07 września 2012 r.

 

            § 2.  Wzór formularza wniosku o przyznanie dofinansowania kosztów zakupu podręczników stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

            § 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.

 

            §  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Informacja dotycząca pomocy finansowej uczniom
na zakup podręczników „Wyprawka szkolna 2012 r.”

 

 

Od 01 października 2012 r. zmienia się kryterium dochodowe zawarte w ustawie o pomocy społecznej (obecnie 351 zł), uprawniające do ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych, będzie ono wynosiło 456 zł netto na osobę w rodzinie.

W związku z powyższym proszę przyjmować wnioski od rodziców uczniów, u których od miesiąca października 2012 r. dochód na jednego członka rodziny będzie  wynosił 456 zł.

 Od 01 listopada 2012 r. zmienia się również kryterium zawarte w ustawie o świadczeniach rodzinnych (uczniowie klas I szkoły podstawowej – obecnie 504 zł), które będzie wynosiło 539 zł netto na osobę w rodzinie.
           Proszę przyjmować wnioski od rodziców uczniów klas I szkół podstawowych, u których od miesiąca listopada 2012 r. dochód na jednego członka rodziny będzie wynosił 539 zł netto. 

 

Wypłaty świadczeń zgodnie z nowymi kryteriami dochodowymi, będą realizowane odpowiednio w miesiącu październiku i listopadzie 2012 r.

 

poniżej link do wniosku o wyprawkę szkolną

 

Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: