jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

STYPENDIUM SZKOLNE 2019/2020

Załączniki:

Stypendia unijne

 
 
W latach 2002 - 2004 w Liceum Plastycznym w Gorzowie Wlkp, był realizowany projekt "Unijna pomoc finansowa dla uczniów gorzowskich szkół pochodzących z terenów wiejskich.

Program : Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich
Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich. Ponadto projekt zakłada podniesienie poziomu edukacji oraz wzrost udziału w kontynuowaniu edukacji młodzieży. Dodatkowo projekt będzie przeciwdziałać będzie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjać będzie procesowi rozwojowemu mieszkańców terenów wiejskich i zmarginalizowanych.

 

Potrzeba realizacji projektu wynika z ograniczonej liczby szkół ponadgimnazjalnych na obszarach wiejskich co oznacza, że młodzież z tych właśnie obszarów znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej ma utrudniony dostęp do kształcenia na poziomie wyższym niż szkoły gimnazjalne. Ponadto brak wystarczającej pomocy ukierunkowanej na pokonywanie barier edukacyjnych prowadzi do pogarszania się sytuacji na rynku pracy młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich. Dodatkowo niski poziom edukacji oraz motywacji ma odzwierciedlenie w niskim udziale uczniów chcących kontynuować naukę a w konsekwencji również w ukrytym bezrobociu w szczególności na obszarach wiejskich. Projekt kreuje potrzebę upowszechniania nabywania wykształcenia co najmniej na poziomie średnim ale także zachęca do kształcenia na poziomie wyższym. Potrzeba wynika także ze zróżnicowania przestrzennego w skali lokalnej będący m.in. wynikiem ograniczenia mobilności przestrzennej mieszkańców. Istotnym celem jest potrzeba niwelowania różnic w dostępie do nauki i wiedzy pomiędzy młodzieżą z obszarów wiejskich a uczniami z miast. Poziom zdobytego wykształcenia przez mieszkańców wsi jest niższy w porównaniu z mieszkańcami miast a różnice te pogłębiają się wraz z kontynuacją nauki. Co więcej, zróżnicowanie to ma również odzwierciedlenie w osiągnięciach naukowych uczniów na wsiach i miastach. Przeciwdziałanie występowaniu obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją i wyłączeniem z procesów rozwojowych to kolejny powód wdrażania projektu. Jednym z głównych powodów realizacji projektu jest niewystarczająca pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin o niskim dochodzie oraz niskim statusie społecznym prowadzącym do marginalizacji społecznej. Ponadto realizacja projektu jest szansą na stale pojawiające się wnioski o dofinansowanie świadczeń dla uczniów wynikających m.in. z opłat za posiłki, zakwaterowania w bursie, transportem do i ze szkoły oraz innych wynikających z przyjętego sytemu nauczania. Współpraca Miasta ze szkołami oraz Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej oraz licznymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci w mieście pozwala twierdzić, że brak środków finansowych jest najczęstszym powodem zaprzestania kontynuowania nauki, w późniejszym czasie wykluczenia społecznego spowodowane brakiem pracy. Trudna sytuacja regionu, wysokie bezrobocie, niewielki napływ kapitału zagranicznego powodują że zwiększa się liczba uczniów chcących kontynuować naukę widząc potrzebę zdobycia odpowiedniego wykształcenia. Sformułowane potrzeby są odzwierciedleniem wyników badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Zielonogórski w Mieście Gorzowie Wlkp. zawartych w rozdziale 2.4 charakteryzujących sytuację szkół ponagimnazjalnych oraz uczniów do nich uczęszczających. Ponadto wyniki wdrażanej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa - Gorzów Wlkp. 2000+ potwierdzają zagrożenia przedstawione w projekcie i mają swoje odzwierciedlenie w kartach I 2.2, I 2.3, I 2.5 oraz Miejskiemu Programowi Łagodzenia Skutków Bezrobocia który poprzedziły badania i analizy sektorów obejmujących projekt. 

Wyprawka szkolna 2012

 Wyprawka szkolna

Zarządzenie Nr 657/III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 lipca 2012 r.

 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania kosztów zakupu podręczników

 

Na podstawie § 3  ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej  uczniom
na zakup podręczników  (Dz. U. z  2012 r. poz. 706) zarządzam, co następuje:

 

            § 1.  Ustalam termin składania wniosków u dyrektorów szkół, dla których Miasto Gorzów Wlkp. jest organem prowadzącym oraz prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, wykonujących swoją działalność na terenie Gorzowa Wlkp., o przyznanie dofinansowania kosztów zakupu podręczników – do dnia 07 września 2012 r.

 

            § 2.  Wzór formularza wniosku o przyznanie dofinansowania kosztów zakupu podręczników stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

            § 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.

 

            §  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Informacja dotycząca pomocy finansowej uczniom
na zakup podręczników „Wyprawka szkolna 2012 r.”

 

 

Od 01 października 2012 r. zmienia się kryterium dochodowe zawarte w ustawie o pomocy społecznej (obecnie 351 zł), uprawniające do ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych, będzie ono wynosiło 456 zł netto na osobę w rodzinie.

W związku z powyższym proszę przyjmować wnioski od rodziców uczniów, u których od miesiąca października 2012 r. dochód na jednego członka rodziny będzie  wynosił 456 zł.

 Od 01 listopada 2012 r. zmienia się również kryterium zawarte w ustawie o świadczeniach rodzinnych (uczniowie klas I szkoły podstawowej – obecnie 504 zł), które będzie wynosiło 539 zł netto na osobę w rodzinie.
           Proszę przyjmować wnioski od rodziców uczniów klas I szkół podstawowych, u których od miesiąca listopada 2012 r. dochód na jednego członka rodziny będzie wynosił 539 zł netto. 

 

Wypłaty świadczeń zgodnie z nowymi kryteriami dochodowymi, będą realizowane odpowiednio w miesiącu październiku i listopadzie 2012 r.

 

poniżej link do wniosku o wyprawkę szkolną

 

Załączniki:
 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...
Jakub Gniewosz
uff jak gorąco... a tu wszędzie coś ciekawego