jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

UWAGA ABSOLWENCI 2019 GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2019 GIMNAZJALIŚCI 2018!


LICEUM PLASTYCZNE

w Gorzowie Wlkp., ul. Bema 1

tel. 95 7320098, 95 7258069

www.lpla.edu.gorzow.pl

e-mail: lpgorz@wp.pl, lpla@edu.gorzow.pl

 

Drodzy Absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych,

Szanowni Rodzice!

 

        Jesteśmy jedyną taką szkołą        w regionie. W ciągu czterech lat nauki zdobywa się u nas wykształ­cenie pla­styczne o specjalności techniki gra­ficzne – specjalizacja projektowanie graficzne (dawna reklama wizualna). To droga do wielu atrakcyjnych zawo­dów: projek­tanta, architekta, archi­tekta wnętrz, malarza, rzeźbia­rza, fo­tografa, ilustratora, grafika kompute­rowego i innych związanych ze sztu­kami wizualnymi…

 

         Świadectwo maturalne umoż­liwia każdemu naszemu absolwen­towi kon­tynuację nauki na wyż­szych uczelniach artystycz­nych i ogólnych.

 

        Przygotowujemy na kierunki:

architektura, architektura wnętrz, animacja filmowa, multimedia, kon­serwacja zabytków, kształtowanie terenów zielonych, wzornictwo przemysłowe, projektowanie ubioru, historia sztuki, grafika użytkowa

 

 

 

 

 

 

Zasady przyjęcia

do

Liceum Plastycznego w Gorzowie Wlkp.

 

DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ KANDYDATA

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum Plastycznego w Gorzowie Wlkp., składają w terminie od 6 maja do 31 maja 2019 roku podanie, do którego należy załączyć: zaświad­czenie lekarskie, dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty, zaświadczenie o uczęszczaniu gimnazjum wraz z ocenami za pierw­szy semestr  klasy trzeciej, zaświadczenie   o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, posiadaną opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 2 zdjęcia, ewentualną do­ku­mentację potwierdzającą do­tychczasowe osiągnię­cia  w dziedzinie plastyki.

Szkoła nie jest objęta na­borem elektro­nicznym, dlatego dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Liceum Plastycz­nego ul. Bema 1.

      

      

EGZAMINY WSTĘPNE

     

            Egzamin wstępny dla kandydatów na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się 3 i 4 czerwca 2019 roku (dokładny harmonogram  egzaminu będzie  opublikowany na stronie internetowej szkoły: www.lpla.edu.gorzow.pl ).

 

    

Egzamin wstępny przeprowadzany jest wy­łącznie z przedmiotów kierunkowych i artystycz­nych, tj.:

 • sprawdzian praktyczny z rysunku,
 • sprawdzian praktyczny z malarstwa,
 • sprawdzian praktyczny z kompozycji prze­strzen­nej,
 • egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych  w zakresie objętym pod­stawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

Z każdego sprawdzianu praktycznego i egza­minu ustnego ze znajomości zagadnień związa­nych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych kandydat otrzymuje ocenę w skali od 1 do 6. Z uzyskanych ocen obliczana jest średnia aryt­me­tyczna stanowiąca wynik egzaminu wstępnego.

 

     

W przypadku równorzędnych wyników egza­minu, uwzględnia się następujące kryteria, któ­rych mowa w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kan­dydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandy­data,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzi­nie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Po zakończeniu rekrutacji, w terminie do 7 dni od zakończenia I etapu egzaminu, komisja spo­rządza i ogłasza listę kandyda­tów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

           

     Kandydaci, zakwalifikowani do przyjęcia, są zobowiązani dostarczyć świadectwo ukoń­czenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach eg­zaminu gimnazjalnego z OKE w terminie ogłoszonym prze dyrektora szkoły.

 

 

Gorzowskie Liceum Pla­styczne jest szkołą otwartą dla każdego, kto:

 

-      ma ambicje spełnienia się w na­uce        i w kulturze,

-      ma talent i pragnie rozwijać swoje uzdol­nienia artystyczne,

-      chce odkrywać świat poprzez sztukę,

-      pisze i pragnie przeczytać swoją poezję i prozę w szkolnym „Alma­na­chu”,

-      jest ciekawy świata i chce uczestni­czyć w projektach unijnych

-      naprawdę chce łączyć przyjemne  z po­żytecznym uczestnicząc w śro­dowi­sko­wych i ogólnopolskich konkursach pla­stycznych, przeglądach, imprezach kulturalnych, biorąc aktywny udział w życiu artystycznym miasta.

 

W NASZEJ SZKOLE JESTEŚ SOBĄ,

PO NASZEJ SZKOLE BĘDZIESZ KIMŚ

 

         Kandydaci do naszego liceum będą mieć możliwość sprawdzenia i do­skona­lenia swoich umiejętności podczas kon­sultacji organizowanych w siedzibie szkoły. W tym roku konsultacje roz­poczną się w piątek 10.05, 17.05, 24.05, 31.05.2019r. o godzinie 15.15.


 

UWAGA!

 

Dzień otwarty 13.04.2019

 

Godz. 10.00 – 12.00

 


 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...
Majgat Dawid
"Tolerancyjny Rysiek"