jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2020_2021

LISTA W ZAŁĄCZNIKU
Załączniki:

Komunikat w sprawie przeprowadzenia egzaminu wstępnego

do Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wlkp.,

na rok szkolny 2020/2021

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 872).

 

 

Egzamin wstępny do Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wlkp., na rok szkolny 2020/2021 będzie przeprowadzony 6 lipca 2020 r. zgodnie z obowiązującym w szkole Regulaminem rekrutacji do LSP w  z następującymi zmianami:

 

1.     Ograniczenie egzaminu wstępnego do egzaminu praktycznego z rysunku, malarstwa   i kompozycji przestrzennej.

 

2.     Czas trwania egzaminu będzie wynosił 1 godzinę na każdy przedmiot.

 

3.     Egzamin odbędzie się  w pracowniach budynku szkoły z zachowaniem wytycznych sanitarnych

 

 

 

 

 

 

 

 

www.lpgorz@wp.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2020

WAŻNE TERMINY ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
DLA KANDYDATÓW DO
LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
W GORZOWIE WLKP.

 

do 26 czerwca 2020 r.

składanie podań do szkoły(zał.1)

6 lipca 2020 r.
godzina 9.00

egzamin wstępny, na który należy przynieść ważną legitymację szkolną, zgodę rodziców/prawnych opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka (zał.2) oraz materiały na egzamin praktyczny

9 lipca 2020 r.
godzina 12oo

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych (I etap rekrutacji)

14 lipca 2020 r.
do godziny 14oo

należy dostarczyć oryginały dokumentów:
   • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
   • kartę zdrowia.

15lipca 2020 r.

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

do 4 sierpnia 2020 r.

dostarczenie zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty (z OKE)

 


Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych do szkoły będzie podana na stronie internetowej szkoły

 


Na egzamin praktyczny należy ze sobą zabrać:
– ważną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości,
farby wodne, plakatowe, tempery lub akryle,(nie akwarele) pędzle szczecinowe, minimum dwa - szerokość około 1- 2 cm. ołówki miękkie B, nożyki, nożyczki klej

 

Załączniki:

KOOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI 2020

Szanowni Państwo!

W związku z zawieszeniem przez władze zajęć szkolnych do 24 maja  oraz ustaleniem przez CKE nowych terminów egzaminów maturalnych, odwołane są egzaminy wstępne do LSP, które miały się rozpocząć 8 czerwca. W obecnej chwili nie ma możliwości przeprowadzenia egzaminu wstępnego. O terminie i formie egzaminu dyrekcja LSP powiadomi Państwa, jak tylko zapadną odpowiednie decyzje w MKiDN. Nie jest wykluczone, że egzaminy odbędą się dopiero latem, po rekrutacji do szkół ogólnokształcących lub odbędą się wcześniej, ale w innej formie, niż przewidziana dotychczas. Dlatego wszystkich naszych kandydatów (przyszłych uczniów) prosimy o cierpliwość.

Ponadto

dyrekcja LSP zwraca się do wszystkich kandydatów z prośbą, aby zgodnie z dotychczasowym harmonogramem rekrutacji do  Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wlkp., w terminach od 4 do 29 maja do 26 czerwca 2020 r. przesyłali wypełnione i podpisane wnioski (skan lub czytelna fotografia) w wersji elektronicznej na adres szkoły lpgorz@wp.pl. Jeśli nie ma możliwości załączenia zdjęcia legitymacyjnego, prosimy na razie o zrobienie jakiegokolwiek zdjęcia twarzy, a w późniejszym czasie będzie możliwość wymiany fotografii.

Osoby, które w najbliższym czasie nie mogą uzyskać zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w szkole plastycznej, proszone będą o uzupełnienie złożonej dokumentacji w terminie późniejszym.

Osoby, które w czasie zawieszenia zajęć szkolnych nie mają możliwości uzyskania zaświadczenia o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej także będą proszone o dostarczenie zaświadczenia w chwili, kiedy będzie to możliwe.

Wszystkie osoby, które będą przesyłały wnioski elektronicznie proszone będą  o zamianę na dokument w wersji papierowej kiedy to będzie możliwe. Po przesłaniu wniosków otrzymają Państwo wiadomość potwierdzającą. Jeśli takiej nie będzie po 48 godzinach - prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły na numer: 957320098

Jan Potocki - Dyrektor LSP

 

 

Załączniki:

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W GORZOWIE WLKP NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GORZOWIE WLKP.

 
 
1.       Rekrutacja do LSP odbywa się na podstawie:
·         Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe,
·         Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
·         Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia uczniów z jednych typów szkół do innych.
 
2.      Od roku szkolnego 2019/20 w LSP w Gorzowie Wlkp., będzie odbywać się rekrutacja do klasy pierwszej liceum sztuk plastycznych, zwanej dalej LSP (dla kandydatów kończących ósmą klasę szkoły podstawowej).
 
3.      O przyjęcie do klasy pierwszej LSP, może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat.
 
4.      Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do pierwszej LSP jest złożenie (w terminie podanym, w harmonogramie pracy szkoły oraz harmonogramie rekrutacji na dany rok szkolny) wymienionych niżej dokumentów oraz przystąpienie do egzaminu wstępnego.
 
5.      Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok nauki w LSP wymagane są dokumenty:
·         wniosek o przyjęcie do Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wlkp., (dostępny w sekretariacie szkoły, oraz na stronie www.lpla.edu.gorzow.pl),
·         2 podpisane zdjęcia,
·         zaświadczenie lekarskie od lekarza POZ (Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1 ust.2)
·         zaświadczenie szkolne, o uczęszczaniu do VIII klasy szkoły podstawowej.
 
6.      Rekrutację do klasy pierwszej LSP prowadzi Komisja Rekrutacyjna. Dyrektor LSP wyznacza skład komisji i przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.
 
7.      Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do LSP zobowiązani są do zapoznania się ze Statutem LSP, a z chwilą przyjęcia - do jego przestrzegania.
 
8.      Kandydat zakwalifikowany do LSP zobowiązany jest do złożenia oryginału świadectwa i innych wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje nie uwzględnienie kandydata w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym – brak na liście kandydatów przyjętych do LSP.

9.      Dla kandydatów do LSP przeprowadza się egzamin wstępny, obejmujący:
 ·         egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,
·         egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego, w zakresie przedmiotu plastyka dla szkoły podstawowej.
 
10.   Na egzamin wstępny z przedmiotów artystycznych składają się trzy elementy:
 
·         egzamin praktyczny z rysunku (skala ocen od 0 do 25 punktów),
·         egzamin praktyczny z malarstwa (skala ocen od 0 do 25 punktów),
·         egzamin praktyczny z kompozycji przestrzennej(skala ocen od 0 do 25 punktów).
 
11.   Prace plastyczne ocenia komisja złożona z nauczycieli projektowania graficznego, rysunku i malarstwa oraz rzeźby. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w tej części egzaminu wynosi 75.
 
12.   Egzamin ustny z w zakresie podstawy programowej przedmiotu plastyka ocenia trzyosobowa komisja. Jej członkowie mogą przyznać kandydatowi od 0 do 25 punktów.[skreślony]
 
13.   Na każdy egzamin kandydaci zgłaszają się z legitymacją szkolną.
 
14.   W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
 ·         w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 131 ust.2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe,
·         w przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria, o których mowa w art.135 ust. 6 pkt2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe,
 
15.   Od roku szkolonego 2019/2020 rekrutacja do klas pierwszych LSP odbywa się do klasy ze specjalizacją projektowanie graficzne:
 
16.   Wyniki postepowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie:
 ·         list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia /ostatniego/egzaminu wstępnego,
·         list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolonego, poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.
Sposób i miejsce publikacji list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz list osób przyjętych i nieprzyjętych do LSP - określają przepisy prawa oświatowego. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskanej przez kandydata punktacji ze względu na ochronę danych osobowych, można uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły.
 
 
17.   Liczba miejsc w klasach pierwszych nie może przekroczyć 27 osób.
 
18.   W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do szkoły, do klasy wyższej niż pierwsza , a także w przypadku przechodzeniu ucznia z innej szkoły lub placówki artystycznej, albo złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie w trakcie roku szkolnego, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata.
 
19.   Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej, ustalonej przez dyrektora szkoły.
 
20.   Egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do LSP, do klasy wyższej niż pierwsza, w trakcie roku szkolnego, obejmuje wiedzę i umiejętności z zajęć edukacyjnych artystycznych, w zakresie odpowiadającym zrealizowaniu podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, na etapie umożliwiającym przyjęcie odpowiednio kandydata albo ucznia do klasy, o przyjęcie do której kandydat albo uczeń się ubiega.
 
21.   W przypadku uczniów realizujących naukę w szkołach artystycznych (plastycznych) musi wystąpić zgodność nauczanej specjalizacji z tą, do której chce kandydat aplikować. W przypadku uczniów realizujących naukę w szkołach ogólnokształcących, pod uwagę brane są również szczególne osiągnięcia twórcze (np. poświadczone dyplomami).
 
22.   Uczeń przyjęty do PLSP na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego uzupełnia różnice programowe z zajęć edukacyjnych na warunkach ustalonych prze4z nauczycieli, prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne

 

Załączniki:
 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...